درباره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در سال ۱۳۶۲ با نام «تصویران» بصورت سهامی خاص در صحنه اقتصاد ایران ظهور پیدا کرد

image
image

سال تجربه در صنعت کشاورزی

40

تحقیق و تجزیه و تحلیل

توسعه کشاورزی

راه اندازی تولیدات لبنیاتی

راه اندازی دامپروری

از مزرعه تا سفره

به صورت جداگانه هر برنامه را ارزیابی کرده و راه حل های بهینه ارائه می دهیم!

0
تعداد پرسنل مجموعه
0
ساعت کار
0
مشتری
0
پروژه کامل شده

تیم با تجربه هلدینگ سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

اعضای هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

ابراهیم غلامی
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت

محمد رضا ملاصالحی
رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد دامپروری

مهدی پندار
عضو غیر موظف هیئت مدیره

تحصیلات: دکتری علوم اقتصادی

مرتضی زنده دل خیبری
عضو غیر موظف هیئت مدیره

تحصیلات: دکتری دامپزشکی

صدیقه شیروانی باقری شادان
عضو غیر موظف هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق

محسن مهدوی نژاد
عضو غیر موظف هیئت مدیره

تحصیلات: دکتری دامپزشکی

کاظم خاوازی
رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: دکتری کشاورزی

اطلاعات اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و کمیته‌های تخصصی هیات مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

(موضوع ماده 37 دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت دقیق

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

عضویت در هیات مدیره سایر شرکت‌ها، به اصالت یا به نمایندگی (نام شرکت و سمت قید شود)

1

ابراهیم غلامی

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

مدیریت

   کارشناسی ارشد

به نمایندگی شرکت توسع صنایع و معادن کوثر

2

محمدرضا ملاصالحی

رئیس هیات مدیره

دامپروری

کارشناسی ارشد

به نمایندگی گروه سرمایه گذاری پاک اندیشان امین

3

مهدی پندار

عضو غیرموظف

علوم اقتصادی

دکترا

به نمایندگی شرکت نفت و گاز کوثر

4

مرتضی زنده دل خیبری

 عضو غیرموظف

دامپروری

دکترا

به نمایندگی شرکت موسسه توسعه کسب و کار رویش کوثر

5

صدیقه شیروانی باقری شادان

عضو غیر موظف

حقوق

   کارشناسی ارشد

به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آوا نوین

 

   

 

 

 

     
      
      
      
      
      
      

 اطلاعات اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل و کمیته‌های تخصصی هیات مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

(موضوع ماده 37 دستورالعمل حاکمیت شرکتی)

ردیفنام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیرشته تحصیلینام کمیته
1ابراهیم غلامیمدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیرهکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی انتصابات
2حمید رحمتیان کارشناسی ارشدمدیریت انتصابات
3رضا خوش لهجه یزدی کارشناسی ارشدعلوم ارتباطات انتصابات
      
1مرتضی زنده دل خیبریعضو هیأت مدیرهدکترادامپزشکی مدیریت ریسک 
2سید عبدا… حسینی  دکتراعلوم دامی مدیریت ریسک 
3حامد زارعی دکترادامپزشکی مدیریت ریسک 
4حسن خمیس آبادی دکترااقتصاد کشاورزی مدیریت ریسک 
5رضا محمدی دکتراحسابداری مدیریت ریسک 
      
1مهدی پندارعضو هیات مدیرهدکتراعلوم اقتصادیحسابرسی
2غلام عباس کریمی کارشناسی ارشدحسابداریحسابرسی
3سردار بارگاهی کارشناسی ارشدحسابداریحسابرسی
4سید حسین خاتمی کارشناسی ارشدحسابداریحسابرسی
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  • راه های ارتباطی با ما
    آماده پاسخگویی به شما هستیم
  • ارسال ایمیل

    ارسال ایمیل برای ما

    پیام خود را ارسال بفرمایید